The Himalayan Club, Pune Group - Gokyo & Renjo-La Pass 2015

linkedin share button

Team Members: 

  • Dr. Raghunath Godbole
  • Mr. Prasanna Umarani
  • Dr. Uday Phadke
  • Dr. Mrs.Sunita Phadke
  • Dr. Vikas Kulkarni
  • Dr. Mrs.Pratima Kulkarni
  • Mr.Uday Sukthankar
  • Mrs.Vidya Sukthankar
  • Mr. Mehul Shah
  • Mrs. Nandita Shah


Guides: Ngwawang Thule Sherpa, Dorji Sherpa, Ang Nima Sherpa and Ngwang Phuri Sherpa