Daily Dispatches

Title: Everest Base Camp Trek - (Group A)- GGIM (Guardian Giripremi Institute of Mountaineering)

Everest Base Camp Trek - (Group A)- GGIM (Guardian Giripremi Institute of Mountaineering)

linkedin share button

 

Team Members:

 • Ms.ANUSHKA DESHPANDE
 • Ms. ALKA VAIDYA
 • Ms. DEEPALI M. SWAMI
 • Ms. VAIBHAVI BHATT
 • Mr. AVINASH GADEKAR
 • Mr.RAMESH MIRAJE
 • Mr.PRAVIN JATHAR
 • Mr.OM JATHAR
 • Mr.JAGDISH VYAWAHARE
 • Mr.ADITYA VYAWAHARE
 • Mr.VASANT KULKARNI
 • Mr.VARAD KULKARNI
 • Ms. MRUNMAYI GADEKAR
 • Ms. SHIVANI MIRAJE
 • Mr. SUSHRUT KHALADKAR
 • Mr. ROHIT IJANTKAR
 • Mr. AVINASH SAWANT
 • Mr. BHUSHAN KHALADKAR
 • Ms. SAIYAMI TAKALE
 • Ms. PURVA SHINDE
 • Mr. KAUSTUBH THORAT
 • Mr. MILIND JOSHI
 • Mr. DEVASHISH TAGARE
 • Mr. SHIVRAJ TAGARE
 • Mr. ABHIJIT TAGARE
 • Mr. PRASANNA UPADHYE
 • Mr. PRASHANT WAMAN
 • Mr. RANJEET MENON
 • Mr. CHINAR M. SWAMI
 • Mr. NARENDRA JOSHI
 • Mr. DINESH KOTKAR
 • Mr. VISHAL KADUSKAR

Guides:

 • Mr. Ngawang Phuri Sherpa
 • Mr. Ang Dawa Sherpa
 • Ms. Dikki Sherpa