Daily Dispatches

Title: The Himalayan Group Pune, Dhaulagiri Base Camp Trek & Dhampus Peak Expedition 2016

The Himalayan Group Pune, Dhaulagiri Base Camp Trek & Dhampus Peak Expedition 2016

linkedin share button

 

Team Members:

  • Dr. Raghunath Godbole
  • Dr. Uday Phadke
  • Dr. Suneeta Phadke
  • Dr. Vikas Kulkarni
  • Dr. Pratima Kulkarni
  • Mrs. Vidya Sukthankar
  • Mrs. Nandita Shah

Guides:


 

 

team