Daily Dispatches

Title: Giripremi's Lhotse - Everest 2013

Giripremi's Lhotse - Everest 2013

linkedin share button

Giripremi's Lhotse - Everest 2013

Team Members:

Mt. Everest Climbers

 • Umesh M. Zirpe
 • Bhushan U. Harshe
 • Anand S. Mali
 • Ganesh K. More
Climbing Sherpa
 • Kame Sherpa (sirdar)
 • Pemba Rinji Sherpa
 • Nurbu Bhote
 • Dakipa Sherp
 • Dawa Galzen Sherpa
 • Lakpa Dorji Sherpa
 • Pasang Sherpa

Mt. Lhoste Climber

 • Ashish S. Mane
Base Camp Cook Camp II Cook
 • Pasang Sherpa
 • Mingmar Sherpa
Base Camp Cook Assistants: Camp II Cook Assistants:
 • Gyalu Sherpa
 • Mingmar Sherpa
 • Karma Sherpa

Dispatch
  Congratulations! Bhushan U. Harshe, Anand S. Mali, Ganesh K. More, Kame Sherpa, Nurbu Bhote, Dakipa Sherpa, Dawa Galzen Sherpa for successfully summit of Mt. Everest and Asish Mane for successfully summit of Mt. Lhotse
 
  Updates from www.giripremi.com/news-updates/