Giripremi's Annapurna Base Camp Trek 2014

linkedin share button

Team Members: 

 • Mr. Probir Sengupta
 • Vasanth salivati
 • Aishwarya Salivati
 • Soniya Shashikant Kanherikar
 • Swati Deng
 • Punam Kirloskar
 • Gouri Prashant Umbrani
 • Satyan Patil
 • Abhiram Apte
 • Anjana Zirpe
 • Yash Zirpe
 • Santosh Kunthunath Lalwani
 • Tanay Santosh Lalwani
 • Anushka Deo
 • Sharayu Mirajkar
 • Amey Javanjal
 • Narendra Joshi
 • Anushka Bagade
 • Neeta Patil
 • Subhash Kunte
 • Sarvesh Pawar
 • Sumit Mandale
 • Prasad Joshi 

Guide:

 • Pasang Sherpa
 • Karma Sherpa